Kategorie

Szukaj

Darowizna obniża podatek dochodowy?

Zazwyczaj wygląda to tak:
1) uzyskujesz przychód,
2) przychód pomniejszasz o koszty,
3) wynik tej operacji daje dochód,
4) dochód podlega opodatkowaniu.

Wyliczony dochód stanowi tzw. podstawę opodatkowania, od której z kolei wyliczana jest wysokość należnego podatku dochodowego (PIT i CIT).

Podatek do zapłaty można legalnie pomniejszyć.

Jednym ze sposobów jest pomaganie innym, które daje pozytywny efekt nie tylko w rozumieniu społecznym, ale może mieć także korzystne skutki dla portfela przedsiębiorcy.

Możliwe jest bowiem pomniejszenie wysokości podstawy opodatkowania (dochodu) o darowizny przekazane na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Należy natomiast pamiętać, że za darowiznę uznaje się jedynie takie czynności, które mają niejako charakter jednostronny tzn. obejmują bezpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy.

Darowizną nie będzie zatem np. przekazanie pieniędzy na rzecz schroniska dla zwierząt w zamian za reklamę. Takie działanie stanowić będzie zawarcie klasycznej umowy zlecenia.

Możliwość odliczenia darowizny podlega oczywiście pewnym ograniczeniom.

Pierwszym ograniczeniem jest to, że obdarowanym mogą być tylko podmioty wymienione wprost w ustawie, np. organizacja pozarządowa, fundacja czy stowarzyszenie. Nie ma natomiast wymogu by wspierany podmiot posiadał formalnie status OPP (organizacji pożytku publicznego).

Drugim ograniczeniem jest to, że obdarowana organizacja powinna realizować cele z zakresu sfery zadań publicznych wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. działalność charytatywna, ochrona zdrowia lub działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Korzyści podatkowe obejmują także przekazywanie środków na cele kształcenia zawodowego czy cele kultu religijnego.

Trzecim ograniczeniem jest fakt, że odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność z zakresu przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego czy piwowarskiego.

Czwarte ograniczenie dotyczy przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%), gdyż z uwagi na to, że podatek liniowy sam w sobie jest już formą uprzywilejowania, uniemożliwia skorzystanie z odliczania darowizny. Powyższe nie dotyczy darowizn na cele kościelne. W niektórych sytuacjach dodatkowo tacy przedsiębiorcy mogą ująć darowiznę w kosztach uzyskania przychodu.

Ostatnim ograniczeniem jest wysokość możliwego odliczenia. Kwota podlegająca odliczeniu wynosi co do zasady:
- 6% dochodu w przypadku podatku PIT,
- 10% dochodu w przypadku podatku CIT.

Konieczne jest również odpowiednie udokumentowanie przekazanej darowizny w formie potwierdzenia przelewu lub innego dowodu wpłaty pieniędzy oraz treść zawartej umowy a niekiedy sprawozdanie podmiotu, który otrzymał środki.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące omówionego tematu - napisz do nas.

Podstawa prawna:
- art. 888 Kodeksu Cywilnego;
- art. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- art. 26 ust. 1 pkt 9) lit. a), ust. 5 i 7 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności ust. 1 pkt 1, 7 i 8, ust. 1a, 1b

Poznaj
nasze usługi 

Oferta