Kategorie

Szukaj

Jak powołać prokurenta w sp. z o.o.?

Prokurent jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, którego mogą powołać podmioty wpisane zarówno do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jak również od niedawna także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG).

Do powołania prokurenta w sp. z o.o. potrzebujemy:
1) chętnego do bycia prokurentem;
2) kilku dokumentów.

A bardziej poważnie?

Powołanie prokurenta składa się dwóch etapów:
1) ustanowienie prokury (czynność o charakterze wewnętrznym);
2) udzielenie prokury (czynność o charakterze zewnętrznym).

Organem powołującym prokurenta jest zarząd spółki z o.o.

Ustanowienie prokury dokonuje się w drodze uchwały podjętej przez wszystkich członków zarządu chyba, że umowa spółki stanowi inaczej (czynność wewnętrzna).

Udzielenie prokury następuję natomiast w drodze złożenia oświadczenia konkretnej osobie, która ma pełnić funkcję prokurenta (czynność zewnętrzna).

Czynności te można wykonać także jednocześnie, w sytuacji, w której przy ustanowieniu prokury obecna będzie osoba mająca pełnić funkcję prokurenta.

Zarówno ustanowienie jak i udzielenie prokury powinno być dla swej ważności przeprowadzone w formie pisemnej. Nie jest przy tym wymagane uczestnictwo notariusza. 

Należy także pamiętać o oświadczeniu powołanej osoby o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji prokurenta. Dokument ten przyda się w ramach rejestracji dokonywanej w KRS. 

Podstawa prawna: art. 109(1) - 109(2) Kodeksu cywilnego.x

Poznaj
nasze usługi 

Oferta