Kategorie

Szukaj

Kiedy piwo jest piwem i co na to prawo?

Piwo jakie jest, każdy widzi.
Albo czuje - czasami w trakcie.. a czasami po.

Przepisy prawa niestety nie mają w sobie zbyt wiele luzu i bardzo często starają się zamknąć coś w sztywnej definicji.

Gdzie zatem szukać definicji piwa na gruncie prawnym? 

Większość pomyślałaby o ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To ona reguluje m.in. zasady sprzedaży alkoholu czy wskazuje co jest napojem alkoholowym. Zgodnie z ustawą jest to napój o zawartości powyżej 0,5% alkoholu). Wertując jednak jej artykuły trudno odnaleźć coś więcej na temat piwa.

Legalną definicję piwa znajdziemy natomiast w przepisach ustawy o podatku akcyzowym.

Po pierwsze, art. 92 wskazuje, że do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Po drugie, art. 94 zawiera bardziej szczegółowe a jednocześnie mniej czytelne zapisy. Przepis ten wskazuje, że "piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości".

Co oznaczają skróty CN 2203 00 i CN 2206 00?

CN to skrót od Combined Nomenclature czyli numeracji wykorzystywanej w ujednoliconej klasyfikacji towarów wykorzystywanej na terenie Unii Europejskiej przyjętej przez Komisję Europejską w ramach tzw. Wspólnej Taryfy Celnej*.

CN 2203 00 oznacza piwo otrzymywane ze słodu.
CN 2206 00 to natomiast grupa do której zalicza się m.in. cydr (cidr), perry, miód pitny i pozostałe napoje fermentowane oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych.

Jak widać nie są to zapisy dość czytelne. Dlatego warto definicji piwa szukać także w orzecznictwie czy po prostu posiłkować się definicjami przyjętymi np. przez branżę piwną.

Generalnie, za piwo uznaje się napój alkoholowy otrzymywany w wyniku fermentacji roztworu (brzeczki) przygotowanego ze słodowanego jęczmienia lub pszenicy, wody i (zazwyczaj) chmielu**.

Kilka dni temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej*** wydał natomiast w tym względzie dość istotne orzeczenie. Wskazał w nim, że w celu zakwalifikowania danego produktu jako piwa należy bardziej skupić się na jego cechach. Chodzi o cechy takie jak smak, zapach czy kolor (ocena organoleptyczna). Jest to ważniejsze niż np. jego technicznych aspektach jak zawartość słodu w surowcu. Oznacza to, że niska zawartość słodu nie przeszkadza w uznaniu danego napoju za dobre piwo.

Wspomniany wyrok może być dość przełomowy. Jego wpływ na rynek czy podejście organów administracyjnych lub podatkowych będzie obserwowany. Nie wydaje się jednak, by zmienił on dużo w życiu przeciętnego smakosza piwa.

Podstawa prawna i przypisy:
- art. 92 i 94 ustawy o podatku akcyzowym
* - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1602 z dnia 11 października 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
** - definicja przyjęta w oparciu o Polską Normę PN-A-79098:1995 przyjęta przez Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich i Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie
*** - wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 marca 2019 r. (sygn. C 195/18)

Poznaj
nasze usługi 

Oferta